Affichage 24 48 72

Manchon – femelle – Ø100mm (ref:VF100)


2,38 TVAC

1,97 HTVA

Manchon – femelle – Ø80mm (ref:VF080)


2,38 TVAC

1,97 HTVA

Manchon – femelle – Ø125mm (ref:VF125)


2,38 TVAC

1,97 HTVA

Manchon – femelle – Ø160mm (ref:VF160)


2,54 TVAC

2,10 HTVA

Manchon – femelle – Ø200mm (ref:VF200)


2,78 TVAC

2,30 HTVA

Manchon – femelle – Ø180mm (ref:VF180)


2,78 TVAC

2,30 HTVA

Manchon – femelle – Ø250mm (ref:VF250)


3,61 TVAC

2,98 HTVA

Manchette placo – Ø80mm – Ø78xØ99xH100 – pour BEIP80 (ref:MPP080MANCHPLAC)


3,87 TVAC

3,20 HTVA

Manchon – femelle – Ø315mm (ref:VF315)


4,59 TVAC

3,79 HTVA

Manchette placo – Ø100mm – Ø98xØ138xH130 – pour BEIP100 (ref:MPP100MANCHPLAC)


5,87 TVAC

4,85 HTVA

Manchon – femelle – Ø355mm (ref:VF355)


5,95 TVAC

4,92 HTVA

ComfoTube – Manchon à cliquer pour raccordement ComfoTube 90 (ref:990328109)


6,26 TVAC

5,17 HTVA

Manchon – mâle – avec joint – Ø80mm (ref:VX080)


6,57 TVAC

5,43 HTVA

Manchon – mâle – avec joint – Ø100mm (ref:VX100)


6,57 TVAC

5,43 HTVA

Manchon – femelle – Ø400mm (ref:VF400)


7,11 TVAC

5,88 HTVA

Manchon – mâle – avec joint – Ø150mm (ref:VX150)


8,20 TVAC

6,78 HTVA

Manchon – mâle – avec joint – Ø125mm (ref:VX125)


8,60 TVAC

7,11 HTVA

Manchon – femelle – Ø450mm (ref:VF450)


9,74 TVAC

8,05 HTVA

Flexalen HRV 200/170 – Manchon 200/200 (ref:320000405)


9,83 TVAC

8,12 HTVA

Flexalen HRV 160/125 – Manchon 160/160 (ref:320000649)


9,83 TVAC

8,12 HTVA

Manchon – mâle – avec joint – Ø200mm (ref:VX200)


10,44 TVAC

8,63 HTVA

Flexalen HRV 160/125 – Manchon 160/125 – symmétrique (ref:320000650)


10,72 TVAC

8,86 HTVA

Flexalen HRV 160/125 – Manchon 160/125 – asymétrique (ref:320000651)


10,72 TVAC

8,86 HTVA

ComfoPipe Plus 200 – Manchon – D = 326/286 mm (ref:990328722)


10,72 TVAC

8,86 HTVA